CASE STUDY - Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w przedsiębiorstwie handlowo-produkcyjnym we Wrocławiu i okolicach z branży piekarniczo-cukierniczej

Przedsiębiorstwo: Handlowo-produkcyjne

Lokalizacja: Wrocław i okolica

Branża: piekarniczo-cukiernicza

Opis: niniejsze studium przypadku (case study) opisuje rzeczywiście przeprowadzony proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa z branży piekarniczo-cukierniczej i uzyskane z tego tytułu korzyści. Równolegle z procesem restrukturyzacji przedsiębiorstwa były prowadzone przez Producentis sp z o.o procesy reorganizacji i podnoszenia rentowności.

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe średniej wielkości, będące jednym z liderów branży w woj. dolnośląskim w wyniku pogarszającej się koniunktury na sprzedawane wyroby oraz wzrostu kosztów prowadzonej działalności i stratami finansowymi spowodowanymi pandemią COVID-19 na czas złożenia wniosku restrukturyzacyjnego (o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego) regulowało swe bieżące zobowiązania (z małymi wyjątkami) regularnie. Spółka z o.o pomimo problemów związanych ze stanem epidemii spowodowanej wirusem COVID-19, w przeciwieństwie do lokalnej branży turystycznej, utrzymała w większości dotychczasowy stan zatrudnienia. Zarząd przedsiębiorstwa dostrzegł jednak zagrożenie niewypłacalności w najbliższej perspektywie czasowej i zlecił analizę ekonomiczno-prawną zespołowi Producentis sp z o.o na koniec marca 2022 roku Zespół Producentis sp. z o.o niezwłocznie przystąpił do działania i wykonał zaawansowaną specjalistyczną analizę ekonomiczno-prawną przyczyn trudnej sytuacji przedsiębiorstwa.

1. Analiza przyczyn trudnej sytuacji przedsiębiorstwa

 • Trendy panujące w branży spożywczej. Od kilku lat odnotowuje się istotny spadek liczby zapotrzebowania na podstawowe produkty piekarnicze segmentu świeżego, co związane jest ze zmniejszeniem popytu wśród odbiorców na skutek zmiany tradycji żywieniowych. Powyższe okoliczności i trend utrzymywały się od dłuższego czasu. Doprowadziło to do znacznego spadku liczby zamówień i obniżenia rentowności działalności.
 • Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju, związana zmieniającymi się realiami rynkowymi oraz rozwojem stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19 w latach 2020-2022 roku oraz zagrożenia z dostawą surowców i wzrostem ich cen – na skutek toczących się działań wojennych na terytorium Ukrainy. Nadzwyczajne dotychczas niespotykane okoliczności rynkowe, znacznie pogorszyły sytuację finansową spółki i prognozy na przyszłość.

2. Strategia poprawy sytuacji i rentowności przedsiębiorstwa. Plan restrukturyzacyjny.

3. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 • Po zakończeniu analizy stanu faktycznego przedsiębiorstwa oraz przeglądu realnych opcji poprawiających rentowność, zespół Producentis sp z o.o przygotował w bardzo szybkim terminie, bo już na koniec kwietnia 2022 plan restrukturyzacyjny z propozycjami układowymi oparty na pięciu filarach:
 • Rezygnacja z nierentownych produktów konsumenckich.
 • Wykorzystanie logistyki oraz know – how przedsiębiorstwa do partycypowania we wzroście, sprzedaży na przyszłe lata na terenie Dolnego Śląska.  Koncentrację na dalszym rozwoju kanałów dystrybucji bezpośredniej o najwyższej rentowności w takich lokalizacjach jak miejscowości uzdrowiskowe Kotliny Kłodzkiej, a także pozostałe miejsca – w których co prawda Spółka jest już obecna – jednak potencjał ekonomiczny tych miejsc nie został wyczerpany. Powyższe zmiany zmierzały do znacznej zmiany sposobu funkcjonowania Spółki oraz zmiana (poprzez poszerzenie) bazy klientów. W kolejnych kwartałach 2022 i 2023 r. planowany jest istotny wzrost sprzedaży z działalności operacyjnej, w tym poprzez otwarcie co najmniej jednego sklepu firmowego. Ponadto działania zarządu nakierowane są na wdrożenie modelu franczyzowego sklepów firmowych na terenie nowych lokalizacji w ramach Dolnego Śląska.
 • Znaczące rozszerzenie portfolio produktowego na produkty cechujące się wysoką rentownością w ramach marek własnych oraz marek obcych. Z uwzględnieniem nowych produktów spoza dotychczasowej branży.
 • Rezygnacja z kontraktów obarczonych wysokim ryzykiem koncentracji biznesu.
 • Reorganizację działów biznesowych. Ze szczególnym uwzględnieniem scentralizowania działów zakupów i sprzedaży.

Wszystkie założenia strategii i dostępnych opcji oparte były na danych zebranych z oficjalnych dokumentów firmy oraz narzędzi i technik badawczych stosowanych przez zespół Producentis.

W kwietniu 2022 został złożony przez zarząd spółki do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Na koniec maja 2022 sąd rejonowy właściwy dla przedsiębiorstwa otworzył postępowanie restrukturyzacyjne. Dla przedsiębiorstwa oznaczało to jego ochronę przed wierzycielami.

W związku z art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1588 ze zm.) od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne. Jednocześnie ochrona ta potwierdzona jest zgodnie z art. 259 ust. 1 pr. restrukturyzacyjnego “Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania“.

Ochrona ta obejmuje również egzekucje administracyjne np. z wniosku wierzyciela ZUS, US. Dodatkowo przedsiębiorstwo jest chronione przed wypowiedzeniem umowy najmu/ leasingu i podobnych umów, co wynika z art. 256 ust. 1 ww. ustawy.: “Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne.

Zgodnie natomiast z ust. 2 ochrona przysługuje również: do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w 2022 roku ogłoszono też 2379 postępowań restrukturyzacyjnych. Liczba tych postępowań w 2022 r. jest o 26 proc. wyższa niż w 2021. Najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 90,58 proc. wszystkich postępowań i było spowodowane szybkością prowadzonych postępowań.

4. Prowadzenie działań restrukturyzacyjnych i reorganizacji przedsiębiorstwa.

W związku z uzyskaną ochroną przed wierzycielami, przedsiębiorstwo mogło prowadzić w sposób niezagrożony utratą płynności działalność gospodarczą i realizować założony plan restrukturyzacyjny i reorganizacyjny, przy bieżących konsultacjach prawnych i zarządczych Producentis sp z o.o oraz nadzorcy sądowego.

5. Głosowanie nad układem.

W związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym na początku grudnia 2022 odbyło się głosowanie nad układem. W głosowaniu tym wierzyciele przyjęli zaproponowane propozycje układowe i plan restrukturyzacyjny. Należy dodać, że od momentu ułożenia planu restrukturyzacyjnego do czasu głosowania nad układem minęło ponad 7 miesięcy, tym samym wszyscy wierzyciele i sąd mogli zweryfikować skuteczność wdrożonych działań.

W naszym przypadku ocena działań na podstawie realnych wyników wypadła pozytywnie i układ został zawarty, co jest dużym sukcesem. W naszym analizowanym przypadku spłaty rat odbywać się będą do końca pierwszego kwartału następującego po sześciu miesiącach od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu tj. we wrześniu 2023 roku.

6. Podsumowanie

 • Ochrona przedsiębiorstwa przed wierzycielami, postępowaniami administracyjnymi, wypowiadaniem umów za wcześniejsze zobowiązania przez okres 16 miesięcy.
 • Redukcja zadłużenia o kwoty przypadających odsetek, kosztów sądowych, dochodzenia wierzytelności tj. ponad 500 000 złotych.
 • Poprawa płynności finansowej i wynikające z tego korzyści dodatkowe.